Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord Vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Woord Vooraf

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2020 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2018 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten? In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Personele lasten en voortgangsrapportage GIG
Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.
De voortgangsrapportage GIG is zoals de laatste jaren gebruikelijk, aan deze rapportage toegevoegd.

Corona
In de prognose 2020 is waar dat maar mogelijk is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Bij het bestemmingsvoorstel n.a.v. de jaarrekening 2019 is daarvoor 100.000 apart gezet welk bedrag nu vrijvalt te compensatie van de extra uitgaven op de verschillende programma's. Tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat gemeenten er als gevolg van corona er niet op achteruit mogen gaan. In de 'septembercirculaire' zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Die zijn voor een deel ingezet als algemeen dekkingsmiddel en voor een bedrag van € 533.577 omgezet naar extra budgetten voor de dekking van 'corona-gerelateerde' extra uitgaven en taakmutaties. Daarnaast ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (ToZo) waardoor zowel de lasten als de baten van de bijstand substantieel toenemen. De compensatieregeling huurderving sportverenigingen is op 15 september 2020 gepubliceerd. De uitvoering van deze regeling verloopt via het sportbedrijf en daaraan gelijk te stellen instellingen.

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2020 op schema ligt.Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders