Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sVoortgangsrapportage GIG

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Voortgangsrapportage GIG

1. Inleiding

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt (minimaal) twee maal per jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Deze financiële voortgangsrapportage GIG is in de tweede bestuursrapportage 2020 opgenomen.

Leeswijzer

De voorliggende Voortgangsrapportage GIG 2020 licht de voortgang toe ten opzichte van de GIG 2020. Op 22 juni 2020 heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2020 d.d. 10 maart 2020) en daarmee de herziening per 01/01/2020 van de grondexploitaties vastgesteld. De GIG 2020 is te vinden in het raadsinformatiesysteem.

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2020. In hoofdstuk 3 worden de mutaties en de voortgang W4 en overige projecten behandeld.

Per project is de afgelopen periode het budgetoverzicht onder verantwoordelijkheid en op basis van gegevens van de projectleiders bekeken. De huidige inzichten gaan uit van de cijfers per 01/09/2020 en informatie t/m eind augustus 2020. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven per project. Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mutaties (groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd.

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2020 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.

GIG 2021

In het voorjaar van 2021 vindt de actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief verwerkt en netto contant berekend. Hierbij worden de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten en voorzieningen worden vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening 2020.

2. Samenvatting mutaties

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte van de GIG 2020. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.

Project

Mutatie

Reden overige mutatie

(bedragen in euro's)

V = voordelig / N = nadelig / 0 = neutraal

Grondexploitaties

W4

Mauritskwartier (Kavel M)

€ 0

0

Bospoort Zuid

€ 0

0

Fietsbruggen en -paden W4

€ 0

0

Totaal W4 projecten

€ 0

0

Overige grondexploitaties

Amaliaplein

€ 117.500

N

Driemaster

€ 0

0

Totaal Overige grondexploitaties

€ 117.500

N

Totaal Grondexploitaties

€ 117.500

N

Mutaties zullen bij het afsluiten van de grondexploitaties ten bate of ten laste worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. Behalve voor het project 'Amaliaplein' worden er vooralsnog geen mutaties van > € 25.000 verwacht.

De grondexploitaties worden in het volgende hoofdstuk per project toegelicht.

3. Grondexploitaties

Per 1 januari 2020 kennen wij nog vijf lopende grondexploitaties. Hiervan vallen drie grondexploitaties binnen het W4 project. Voor de vijf gezamenlijke grondexploitaties is momenteel per saldo geen mutatie van > € 25.000 voorzien. Hieronder volgt een toelichting per project.

Mauritskwartier (kavel M)

 • De laatste kavel in het Mauritskwartier is begin 2020 volgens verwachting geleverd.
 • Met de verkoop zijn er verder geen risico's meer te verwachten.
 • De laatste werkzaamheden zullen dit najaar worden afgerond.
 • Naar verwachting kan het project in 2020 worden afgesloten.

Indicatie financiële mutaties

 • De opbrengst voor de laatste kavel is in 2020 ingerekend.

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]

Geen risico's meer te verwachten

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting)

 • Voor de paviljoens 1 en 2 (gemeente is hier grondeigenaar) zijn nog geen concrete kandidaten. Het hotel naast de paviljoens is enie tijd geleden van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar onderzoekt ontwikkeling op het terrein met een mogelijke combinatie van paviljoen 3. Dit schept mogelijk kansen voor paviljoen 1 en 2.
 • Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van Bospoort Noord en de paviljoens.

Indicatie financiële mutaties

 • De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2020. Er zijn in 2020 geen veranderingen in het project geweest. De kans dat de planning opschuift is groot. De mutatie blijft echter onder de € 25.000,- als de planning 1 jaar opschuift.
 • Voor Bospoort Zuid is bij de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen van € 2.823.890,-.

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]

Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico)

[M]

Gezamenlijk optreden ontwikkelaar om paviljoens te verkopen en te realiseren

[M]

Eventuele programmaverandering

[M]

Veranderde eisen geluidvoorziening (wetgeving meenemen in de planontwikkeling)

[R]

Moeten verwijderen geluidschermen in 2024

[M]

In gesprek blijven met Rijkswaterstaat

[R]

Bijdrage woonwinkel aan laanontslutiing wordt ter discussie gesteld

[M]

In gesprek blijven met woonwinkel

[R]

Sloopkosten tijdelijke geluidsvoorziening hoger dan voorzien

[M]

Kostenefficient aanbesteden (indien mogelijk niet gefaseerd verwijderen)

Fietsbruggen en –paden W4

 • Eind 2019 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden afgerond.
 • Begin 2020 heeft de benodigde accountantscontrole plaatsgevonden.
 • Eind juni heeft de provincie op basis van de accountantscontrole de subsidiebeschikking afgegeven ad. € 1.791.408,-. Het netto bedrag ad. € 1.311.408,- (€ 1.791.408,- -/- voorschot ad. € 480.000,-) is inmiddels ontvangen.
 • Naar verwachting kan het project in 2020 worden afgesloten.

Indicatie financiële mutaties

 • Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.
 • Op advies van de accountant is bij de controle van de jaarrekening 2019 een bedrag van € 1.311.408,- gecorrigeerd op de post ‘overige opbrengsten’. Het betrof hier de bovengenoemde subsidie van de provincie. De correctie verzoorzaak een (marginaal) renteverschil in de grondexploitatie.

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]

Geen risico's meer te verwachten

Amaliaplein

 • In mei 2020 is de supermarkt conform planning opgeleverd en is de winkel open gegaan. De woningen zullen naar verwachting eveneens conform planning worden opgeleverd. De woningen komen in eigendom van Rijnhart Wonen.
 • De herinrichting van het Amaliaplein zelf is ook in mei afgerond.
 • De herinrichting van de Ericalaan en Simon Smitweg:
  • De Ericalaan is aanbesteed en staat gepland om in oktober van dit jaar in uitvoering te worden genomen. Omdat ook de riolering in deze straat wordt vervangen, wordt het merendeel van de kosten gedekt uit de beheerbudgetten.
  • Voor de Simon Smitweg is het functioneel ontwerp vastgesteld en zijn ontwerpbestemmingsplan en ontwerpverkeersbesluiten in procedure gebracht. Het doorlopen van deze procedure en het opstellen van bestek en houden van de aanbesteding vinden deze herfst en winter plaats. Uitvoering is niet eerder voorzien dan het voorjaar 2021. De herinrichting van de Simon Smitweg komt volledig ten laste van de grondexploitatie Amaliaplein.

Indicatie financiële mutaties

 • Op de herinrichting van het Amaliaplein wordt op basis van de huidige cijfers een voordeel verwacht van ruim € 150.000 (stelposten / diverse meevallers).
 • Op basis van het defintieve ontwerp van de Ericalaan is de aanbesteding € 215.000 hoger uitgevallen. Een bedrag van € 120.000 is extra toe te rekenen aan extra beheerbudgetten, er is een niet eerder opgenomen bijdrage van €27.500 van Lidl. Per saldo wordt er een extra bedrag € 67.500 ten laste gebracht van de grondexploitatie.
 • Op basis van het huidige functionele ontwerp wordt voor de Simon Smitweg een overschrijding op de uitvoeringskosten verwacht van circa € 200.000. De dekking van deze kosten zullen geheel ten laste van de grondexploitatie Amaliaplein worden gebracht en in de GIG2021 worden verwerkt op basis van de dan op te maken projectbegroting.

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]

Mogelijk bezwaar/beroep bestemmeningsplanprocedure Simon Smitweg.

[M]

Goed overleg met alle belanghebbenden.

[R]

Nadeelcompensatie in de vorm van planschade voor de resterende adressen buiten de Oranjegalerij.

[R]

Geluidsmaatregelen Simon Smitweg nog onvoldoende te begroten.

[M]

Verrichten nader onderzoek.

Driemaster

 • Uiteindelijk heeft Ballast Nedam begin 2019 de overeenkomst met Syntys Achmea onder dezelfde voorwaarden overgenomen. Medio 2019 zijn er aanvullend afspraken met Ballast Nedam gemaakt m.b.t. het toestaan van een iets hogere marktconforme huur van 1 %/jaar.
 • Ballast Nedam is het najaar 2019 gestart met de bouw van de twee torens. De oplevering van de woningen zal naar verwachting rond eerste/tweede kwartaal van 2021 zijn.
 • Begin 2021 zal het woonrijpmaken worden aanbesteed worden. De uitvoering alsmede de aanleg van de brug zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.
 • De levering van de grond aan Philadelphia heeft begin 2020 plaatsgevonden.
 • Philadelphia is eind tweede kwartaal begonnen met de bouw van de paviljoens.
 • Nadat de bouw op het terrein van Philadelphia medio 2022 is afgerond zal het 'water' rondom het terrein worden hersteld.
 • Eind 2019 is een formeel planschadeverzoek van een omwonende op basis van een advies van het planschadeadviesbureau 'Saoz' formeel afgewezen.

Indicatie financiële mutaties

 • Er worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Voor het eind van het jaar worden de benodigde besteksramingen voor het woonrijpmaken verwacht. Eventuele afwijkingen in deze raming zullen in de GIG2021 worden verwerkt.
 • Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]

[R]

Door hoogteverschillen eventuele noodzakelijke ophoging Wilddreef.

Ga naar boven