Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2020

2021

2022

2023

Aantrekkelijk Leiderdorp

Aanpassing budget subsidies molens

2.1

665

-6.800

-6.800

-6.800

Hogere kosten afvalinzameling door corona

2.2

46.100

0

0

0

Gebiedsvisie A4 zone lokaal ipv regionaal

2.3

-28.000

28.000

0

0

Storting/onttrekking uit de Algemene reserve

2.3

28.000

-28.000

0

0

Lagere opbrengst afvalverwerking

2.4

70.000

0

0

0

Omgevingswet

2.5

42.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve Invoering Omgevingswet

2.5

-42.000

0

0

0

Extra kosten onkruidbeheersing

2.6

30.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve Integraal Beheer

2.6

-30.000

0

0

0

Opstellen afvalstoffenbeleid

2.7

20.000

15.000

0

0

Onttrekking uit de Egalisatiereserve Reiniging

2.7

-20.000

-15.000

0

0

Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie

2.8

32.000

0

0

0

Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie

2.8

-32.000

0

0

0

Extra budget duurzaamheid

2.9

50.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve Duuzaamheid

2.9

-50.000

0

0

0

Aanpassing opbrengst leges

2.10

150.000

0

0

0

Afr Oasen, rioolheffing 2019

2.11

-152.018

0

0

0

Totaal mutaties Programma 2 

114.747

-6.800

-6.800

-6.800

Mee- en tegenvallers:

2.1 Aanpassing budget subsidies molens
Er is verzuimd om in de jaarrekening 2019 de verstrekte subsidie a € 10.000 over 2018 te verantwoorden. Consequentie is dat we in boekjaar 2020 tweemaal het subsidiebedrag nl. over 2018 en 2019 zullen betalen en de begroting overschreden wordt. Deze overschrijding wordt in 2020 gedekt door ontvangen subsidies. Verder is er vanaf 2020 een verhoging op de subsidie toegekend van € 1.800 die nog niet verwerkt is in de begroting 2021. Aangezien de subsidie jaarlijks achteraf toegekend wordt, moet het budget vanaf 2021 structureel worden verhoogd met € 1.800. Daar staat tegenover dat het budget voor de ontvangen subsidies van derden met ingang van 2021 met € 8.600 wordt verhoogd. Dat bedrag bestaat uit twee toegekende subsidies t/m 2024: € 4.500 Rijkssubsidie en € 4.100 subsidie provincie.

2.2 Hogere kosten afvalinzameling door corona
Door de coronacrisis is er bij de milieustraat veel meer afval ter verwerking aangeboden. Hierdoor zijn de afvoerkosten van afval, zoals restafval, grof huisvuil, hout, kunststof, puin en klein chemisch afval sterk toegenomen voor een bedrag van € 43.700. Ook zijn er extra kosten gemaakt om de milieustraat coronaproof in te richten voor in totaal € 2.400. Wij stellen voor om deze hogere kosten ad € 46.100 te dekken uit het bij de jaarrekening 2019 gereserveerde bedrag voor onvoorziene corona uitgaven van € 100.000.

2.3 Gebiedsvisie A4 zone lokaal ipv regionaal
De activiteiten en benodigde inzet voor Hart van Holland in de afgelopen 2 jaar zijn anders ingevuld dan verwacht. Hierdoor zijn gereserveerde budgetten niet of niet geheel ingezet. Dit geldt onder meer voor het gereserveerde budget voor regionale agenda gebiedsuitwerking A4 zone. Omdat de behoefte aan een lokale gebiedsuitwerking A4 zone onverminderd groot blijft en deze dus niet in de regionale agenda is uitgewerkt, zullen gereserveerde middelen worden in gezet om in 2021 voor de lokale gebiedsvisie worden ingezet.

2.4 Lagere opbrengst afvalverwerking
In 2019 heeft er een brand plaats gevonden bij een onderaannemer van verwerker Veolia. Door de brand kon er geen PMD verwerkt worden en werd dit PMD opgeslagen. Doordat dit PMD niet uit gesorteerd werd, waren er geen gegevens van het ingezamelde PMD beschikbaar. De verwachte vergoeding was eind 2019 ingeschat op € 75.000, te ontvangen medio 2020. Echter blijkt nu dat het opgeslagen PMD in kleine hoeveelheden is verwerkt en de kwaliteit van dit PMD is lager. In 2020 zullen daarom niet alle misgelopen vergoedingen door toekomen van de brand uitgekeerd worden. Hierdoor zal de de gemeente naar verwachting € 40.000,- mislopen. Eind 1ste kwartaal 2021 zal pas duidelijk worden hoe hoog de exacte vergoeding voor de gemeente bedraagt.

Daarnaast is in de afwikkeling van de jaarvergoeding 2017 voor verpakkingsafval gebleken dat deze jaarvergoeding voor de gemeente Leiderdorp lager uitvalt dan de reeds ontvangen voorschotten. Hierdoor moet een bedrag van € 30.000 terug betaald worden.

2.5 Omgevingswet
Voor de implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar in de reserve Omgevingswet. Uitgaven voor de implementatie worden hieruit gedekt, maar moeten via begrotingswijzigingen verantwoord worden. Voor de implementatie van het digitaal stelsel wordt door de vier SP71 gemeenten gebruik gemaakt van inhuur van SP71 personeel (projectmanament DSO). Voor Leiderdorp komt dit neer op bijna € 42.000.

2.6 Extra kosten onkruidbeheersing
In 2020 is onkruidbeheersing opnieuw aanbesteed en is een nieuwe contract met een nieuwe leverancier gesloten. Ondanks dat de prijzen zijn gestegen past het nieuwe contract binnen het bestaande budget. Dit leek ook het geval voor de laatste termijnen van het oude contract. Nu blijkt dat niet alle termijnen over 2019 waren afgewikkeld, waardoor dit ten laste van het budget 2020 is gebracht. Voor 2020 onstaat hierdoor een tekort. Aangezien de kosten betrekking hebben op de beheerperiode t/m 2019 is het voorstel om deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Integraal Beheer te brengen. Bij de totstandkoming van de nieuwe beheerplannen vanaf 2020 is een voordelig resultaat ad 338.000 op de beheerplannen ten gunste van deze reserve gebracht. Daarvan is € 193.000 nog niet bestemd, waardoor na verwerking van de extra kosten onkruidbeheersing nog € 163.000 resteert.

2.7 Opstellen afvalstoffenbeleid
De gemeente Leiderdorp wil voor de periode 2021 – 2025 grondstoffenbeleid, voorheen afvalstoffenbeleid, laten opstellen. De doelstellingen voor het opstellen van grondstoffenbeleid lopen parallel met de VANG doelstelling. Deze was voor 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. Deze is in Leiderdorp nog niet gerealiseerd, al zullen de aanvullende nog uit te voeren maatregelen zeker effect hebben. Momenteel zit Leiderdorp op 189 kg restafval per inwoner met een scheidingspercentage van 53%.


2.8 Overheveling budget HvH naar Hoogbouwvisie
Voor 2020 is budget gereserveerd voor verschillende actiepunten in het kader van de samenwerking binnen Hart van Holland. Het budget dat bedoeld was voor de Regionale Verstedelijkingsvisie blijkt niet meer nodig te zijn en het budget voor aanpassing van de Ruimtelijke Structuurvisie wordt niet benut door de geplande opstelling van de omgevingsvisie. Een deel van deze budgetten willen we inzetten voor werkzaamheden aan de hoogbouwvisie voor Leiderdorp, een lokaal actiepunt dat sterk aan het regionale vraagstuk is gerelateerd.


2.9 Extra budget duurzaamheid
In 2019 is extra geld vanuit het Rijk ontvangen voor klimaatmiddelen inzake transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor een totaal bedrag van € 237.098. Het bedrag is toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid. Voor 2020 willen we een bedrag van € 50.000 uit deze reserve inzetten voor het opstellen van een transitievisie voor warmte en voor het opzetten van een wijkaanpak.

2.10 Aanpassing opbrengst leges
De opbrengsten leges 2020 aanpassen n.a.v. de huidige stand (/tm augustus) naar een meer realistisch en haalbaar niveau 2020.

2.11 Afrekening Oasen, rioolheffing 2019
De afrekening van de rioolheffing 2019 met Oasen NV laat een meevaller zien welke ten goede komt aan 2020. Met deze opbrengst is in de jaarrekening 2019 geen rekening gehouden. De rioolheffing was tot en met 2019 gekoppeld aan het waterverbruik en werd jaarlijks achteraf over de periode april tot en met maart afgerekend. De door Oasen betaalde voorschotten zijn achteraf te laag gebleken. De inning van de rioolheffing is met ingang van 1 januari 2020 overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling BSGR.

Ga naar boven