Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...2C Ruimte in het dorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2C Ruimte in het dorp

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving

SMART-doel

Afwijkingen

3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens.

Wijziging op activiteiten

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We werken de Leidse Ring Noord verder uit.

Het Kaderbesluit LRN is pas in april 2020 door de raad van Leiderdorp vastgesteld. Het project is als gevolg daarvan in de uitwerking vertraagd. Het Uitvoeringsbesluit Engelendaal kan daarom niet meer in 2020 worden genomen.

1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en de Fietsnota uit.

Geen. Deze nota's worden eind dit jaar vervangen door de mobiliteitsnota's

1.4 We prioriteren de fietskwaliteit op de Engelendaal en de Spanjaarsbrug.

Het fietspad aan de Engelendaal zuid is al gereed. Momenteel zijn ligt er een (dekkings)-voorstel om het fietspad aan de Engelendaal Noord aan te pakken. Zodra akkoord, zullen we dit jaar starten met de uitvoering.

1.6 We werken nieuw verkeersbeleid uit, het BoW, gebaseerd op het IVVP.

Geen. In oktober worden de mobiliteitsnota's aangeboden aan de raad.

2.2 We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij.

Naast het gelopen participatietraject is besloten om toch de concept visie 6 weken ter visie te leggen met de mogelijkheid tot zienswijzen. Als gevolg daarvan verschuift ook de vaststelling van de visie. Dat wordt nu november 2020 (was sept/okt 2020).

2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet is met een jaar verschoven (invoering staat nu gepland op 1-1-2022). In principe wordt zoveel mogelijk doorgewerkt aan de voorbereiding van de implementatie, maar een aantal zaken zal ook vertraging oplopen (b.v. nieuwe legesverordening, overdracht bevoegdheden bodemtaken van provincie naar gemeente).

2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte.

1. De eigenaar van bomen heeft de wettelijke plicht deze bomen te onderhouden en regelmatig te inspecteren. Deze zorgplicht dient ter bescherming van inwoners en hun eigendommen. Het is noodzakelijk om alle bomen in 2020 te inspecteren.

2. Een prognose wijst uit dat dit jaar het aantal meldingen met betrekking tot asbestsaneringen particulieren het verwachte aantal meldingen zal overstijgen. Indien de prognose uitkomt zal het budget worden overschreden. De Omgevingsdienst West-Holland behandelt de meldingen. Vanwege een wettelijke verplichting is het een gemeentelijke taak om deze medlingen te behandelen en toezicht te houden. We treden met de omgevingsdienst in overleg.

3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap.

Om de bomenbalans in 2020 op orde te brengen dienen dit jaar ongeveer 40 tot 75 meer bomen aangeplant te worden dan de jaarlijkse 200.

3.2 We zetten het planten van stinzen in bestaande plantvakken voort.

Deze activiteit vervalt.

3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur.

De Vadedoplas is per 2020 aagewezen als oficieel zwemwater door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat jaarlijks de veiligheid van de zwemlocatie wordt gemonitord. De resultaten daarvan worden gerapporteerd aan de gemeente. Dit jaar is gebleken dat er twee diepe kuilen zijn ontstaan net buiten de zwemzone de opgevuld moeten worden ook dient het onderwater talud geherprofileerd te worden. Verder wordt er een tweede drijflijn geadviseerd.

4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren.

Op 8 november 2019 is de motie M 19/43 Natuurlijke oevers in Leiderdorp aangenomen. In de brief van 7 februari 2020 is de Raad geïnformeerd dat er extern onderzoek noodzakelijk is om de motie uit te voeren.

Ga naar boven