Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2020

2021

2022

2023

Meedoen in Leiderdorp

Velocitas aanpassing huur en onderhoud

1.1

1.038

1.038

1.038

1.038

Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Incluzio

1.2

42.924

0

0

0

Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Incluzio

1.2

-42.924

0

0

0

Aanpassing TWO jeugd

1.3

-198.720

0

0

0

Storting de Reserve Sociaal Domein

1.3

198.720

0

0

0

Huisvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin

1.4

-55.000

0

0

0

Huisvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin

1.4

55.000

0

0

0

Projectbudget maatschappelijke Zorg

1.5

-100.000

100.000

0

0

Storting/onttrekking uit de reserve Sociaal Domein

1.5

100.000

-100.000

0

0

Boekverlies verkoop Karolusgulden

1.6

30.000

0

0

0

TOZO verstrekte uitkeringen

1.7

3.694.776

0

0

0

TOZO ontvangen uitkeringen

1.7

-3.694.776

0

0

0

Kosten WMO HH BG vervoer aanpassen

1.8

897.570

0

0

0

Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein

1.8

-897.570

0

0

0

Nadeel sportfondsen 2019/2020

1.9

159.301

0

0

0

Totaal mutaties Programma 1

190.339

1.038

1.038

1.038

Mee- en tegenvallers:

1.1 Velocitas aanpassing huur en onderhoud
Het onderhoud is aan Velocitas overgedaan en derhalve zijn er geen onderhoudskosten meer en wordt er ook, op € 1 na, geen huur meer in rekening gebracht. Omdat Velocitas hiermee in arrangement 2 valt en huurinkomsten mag behouden, loopt de gemeente huuropbrengst mis van het Visser 't Hooft Lyceum voor bewegingslessen op de korfbalvelden. Met de huurinkomten kan Velocitas de onderhoudskosten dekken.

1.2 Aanpassing tekort budget agv overheveling nr Incluzio
Administratieve wijzigingen binnen kostenplaatsen team maatschappij als gevolg van de uitvoering van de welzijnsopdracht door Incluzio; restantbedragen op de 'oude' kpl-en komen te vervallen.

1.3 Aanpassing TWO jeugd
Aanpassing van de TWO jeugd begroting adhv de opgave van de TWO HR begroting 2020 en de 'nee-tenzij' regeling.

1.4 Huisvvestingssubsidie van BplusC beh naar expl.Sterrentuin
De opdracht aan Incluzio is per 2019 uitgebreid met het beheer van de Sterrentuin. Dekking hiervoor is de exploitatie van de Sterrentuin, waar vanaf 2021 extra huurinkomsten zijn van de GGD (=CJG; nu Karolusgulden). Voor 2020 kan deze opdracht eenmalig gedekt worden uit de huisvestingssubsidie BplusC, omdat de korting hierop (- € 55.000) vooruitlopend op de nieuwe situatie in de Sterrentuin (bibliotheek tijdelijk in de Werf) is doorgevoerd, maar het volledige budget in 2020 nog is begroot.

1.5 Projectbudget maatschappelijke Zorg
De decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. De financiële middelen om incidentele kosten te dekken - ter voorbereiding op deze decentralisatie - zijn daarom benodigd in 2021.

1.6 Boekverlies verkoop Karolusgulden
In juni 2020 besloot het college Karolusgulden 32-38 (CJG) te verkopen voor een bedrag dat € 30.000 onder de boekwaarde lag. Dit was de maximale prijs die de onderhandelend makelaar werd geboden. Omdat de boekwaarde in een keer afgeboekt wordt in het jaar van verkoop, dient ook het verlies in een keer te worden genomen.

1.7 TOZO uitkeringen
Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt in meerdere tranches dit jaar uitgekeerd en heeft waarschijnlijk nog een vervolg in 2021. De bedragen komen binnen vanuit het Rijk en worden door LDP aan Rotterdam doorbetaald gezien zij de regeling uitvoeren.

1.8 Kosten WMO HH BG vervoer aanpassen
De Wmo-uitgaven t.a.v. huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en PGB bijstellen naar een realistisch geprognoticeerd niveau 2020. Verwachte uitgaven 2020 liggen rond de 4,9 miljoen evenals in 2019.

Toelichting per post:
- De aanvragen van HO lopen sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 sterk op, terwijl de sturingsmogelijkheden op dit terrein zeer beperkt zijn. De toename aan uitgaven en de verwachte verdere stijging in Q4 worden niet volledig gedekt door de begroting 2020.
- Voor de post begeleiding (individueel en groep) is op basis van de kostenprognose een bijstelling nodig. Hoewel er een sprake is van een daling in cliënten, lijkt de coronacrisis een rol te spelen in (de noodzaak tot) het verlengen van lopende indicaties.
- Vanwege ongunstige contracten wat betreft vervoersvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen etc.) en woningaanpassingen, leidt niet een stijging in aanvragen, maar de prijs voorziening/aanpassing tot onvoldoende beschikbaar budget voor 2020.
- Ten aanzien van vervoer (Regiotaxi) wordt minder uitgegeven ten gevolge van een beperkter gebruik van de taxi vanwege de coronacrisis. Een bedrag kan daarmee afgeboekt worden.
- Op het PGB budget begeleiding lijkt naar aanleiding van de inschatting van het SVB een meevaller te ontstaan.

1.9 Nadeel sportfondsen 2019/2020
Aan de hand van de voorlopige cijfers van SFL ontstaat in 2020 een nadeel van € 180.884 als gevolg van de coronapandemie. Dit bedrag verrekend met het voordeel van 2019 ad € 21.583 geeft een totaal nadeel in 2020 van € 159.301.

Ga naar boven