Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...1B Zelfredzame inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp als dat nodig is

SMART-doel

Afwijkingen

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving.

De coronacrisis heeft invloed op de leefomgeving en het welzijn van mensen. In de ondersteuning van Incluzio Leiderdorp is extra aandacht voor gezondheid, vitaliteit, ontmoeting en zingeving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen.

Door de coronamaatregelen is de bereikbaarheid en dienstverlening aangepast. Er is extra aandacht voor gezondheid en eenzaamheid. En inwoners worden pro-actief in de eigen leefomgeving benaderd. Na versoepeling van de maatregelen neemt het aantal aanmeldingen bij Incluzio Leiderdorp snel toe.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We ondersteunen mantelzorgers.

Als gevolg van de coronacrisis is er een zeer grote druk op mantelzorgers ontstaan. De duur van de situatie maakt dat de druk blijft toenemen.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend ondersteunings-aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners.

Door versoepeling van de maatregelen van het Rijk met betrekking tot de coronacrisis zijn de meeste diensten, activiteiten van en begeleiding door Incluzio Leiderdorp, al dan niet in aangepaste vorm, opgepakt.

2.2 We ondersteunen statushouders.

Incluzio Leiderdorp begeleidt statushouders in Leiderdorp.

3.1 We voeren de wettelijke taken uit op het gebied van de jeugdgezondheids-zorg.

Als gevolg van de coronacrisis is de uitvoering van de JGZ onder druk komen te staan, dit door de belasting van de JGZ-teams als onderdeel van de GGD, dit geldt zowel landelijk als in Leiderdorp. Preventieve screeningen vinden in sommige geval in andere vorm plaats (op afstand), worden verplaatst of komen te vervallen.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale partners op het gebied van jeugd.

Als gevolg van de coronacrisis zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vinden activiteiten digitaal en/of op afstand plaats.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.

We zien dat de gevolgen van de coronacrisis voor het √°√°ntal trajecten nog niet ingrijpend zijn: in Q1 liepen er 172 trajecten, in Q2 was dit heel licht gedaald naar 167. Wel konden in de eerste maanden van de coronacrisis groepsbijeenkomsten geen doorgang vinden. Ook was het lastiger om mensen te plaatsen op bijvoorbeeld een stage- of werkervaringsplaats.

Ga naar boven