Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sPersonele lasten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Personele lasten

Voor de 2e rapportage 2020 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose voor het gehele jaar gegeven op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden. In de rapportage over de personele lasten maken we onderscheid in:

  • Salarislasten
  • Inhuur derden en detachering
  • Studiekosten

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Personele lasten 2020

Totaal

%

begroot salarissen

10.598.588

100%

prognose salarissen

9.597.682

91%

ruimte/tekort salarissen

1.000.906

9%

­

­

­

begroot ingeleend/uitgeleend personeel

509.984

100%

prognose ingeleend/uitgeleend personeel

1.619.653

318%

ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel

-1.109.669

-218%

­

­

­

begroot studiekosten

200.684

100%

prognose studiekosten

162.076

81%

ruimte/tekort studiekosten

38.608

19%

­

­

­

taakstelling

-

-

­

­

­

totaal ruimte/tekort

-70.154

-0,62%

nadelig

Salarislasten ­
De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden.

Inhuur derden / detachering­
De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structule formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld.

Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2020 zijn tot op heden geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

Opleidingen­
De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting­
Het totaal van de personele lasten- en baten laat een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien.

Ga naar boven