Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sOverhead,...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

2020

2021

2022

2023

Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien

Servicepunt71 BGW1

5.1

136.174

0

0

0

Servicepunt71 BGW3

5.2

125.688

14.526

0

0

Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien

261.862

14.526

0

0

Mee- en tegenvallers:

5.1 Servicepunt71 BGW1
Het bestuur van Servicepunt71 heeft op 9 juli 2020 de 1e begrotingswijziging vastgesteld. De deelnemersbijdrage voor Leiderdorp neemt incidenteel toe met € 136.174 in verband met de omzetting van een deel van de flexibele schil inkoop naar vaste formatie voor € 32.000, extra formatie voor prioriteiten 2020 voor € 94.000 en extra kosten i.v.m. de coronapandemie van € 12.000. Het overige meer- en minderwerk valt ongeveer tegen elkaar weg.

5.2 Servicepunt71 BGW3
Servicepunt71 heeft in oktober de concept 2e tertaalrapportage 2020 gepresenteerd met een verwachting van de toename van de deelnemersbijdrage 2020. Het betreft meerkosten in verband met de aanstelling van een advocaat in verband met een pilot tot en met 2021. Daarnaast worden meerwerkkosten verwacht van € 6.000 door kosten Corona. Tenslotte is het persperctief voor het jaarrekeningresultaat zodanig dat a) de incidentele taakstelling voor 2020 van € 29.000 niet zal worden gerealiseerd en b) een nadelig resultaat wordt verwacht met een effect van € 88.00. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door een nieuw en naar verwachting incidenteel knelpunt dat is ontstaan bij de uitrol van de nieuwe digitale werkomgeving en door aanloopproblemen bij de overgang naar Open Line. Hier heeft de corona-pandemie extra kosten veroorzaakt die niet waren voorzien. Surfaces en toebehoren zijn versneld aangeschaft en uitgerold om zo het thuiswerken voor iedereen mogelijk te maken. Daardoor moesten er ook eerder dan gepland en meer licenties Office365 worden aangeschaft. Mede hierdoor is ook het beschikbaar komen van de nieuwe werkomgeving Kantoor71 vertraagd, waardoor op onderdelen dubbele licentiekosten moesten worden gemaakt.

Ga naar boven