Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sAlgemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2020

2021

2022

2023

Algemene dekkingsmiddelen

Rente geldleningen

4.1

-15.000

0

0

0

Meicirculaire 2020 GF

4.2

-163.570

0

0

0

Septembercirculaire 2020 GF

4.3

-515.232

0

0

0

Compensatie budgetten i.v.m. Corona

4.3

533.977

0

0

0

Vrijval reservering extra Coronabudget

4.4

-100.000

0

0

0

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen

-259.825

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Rente geldleningen
De rente in 2020 loopt verder terug. In maart 2020 is een lening aangetrokken van € 10 miljoen, 20 jaar, gelijke delen voor een percentage van 0,62%. Volgens de verwachting worden in 2020 geen nieuwe leningen opgenomen.

4.2 Meicirculaire 2020 Gemeentefonds
De meicirculaire brengt wijziging in de ramingen van de algemene uitkering 2020 en verder. De structurele effecten voor 2021 en verder zijn al in de begroting 2021 verwerkt. Het is gebruikelijk dat de voor- of nadelen worden verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Gelet op de oplopende druk op lopende begroting en het gegeven dat het Rijk het acrres van de algemene uitkering heeft gefixeerd waardoor het risico op verlaging van de algemene uitkering voor 2020 en 2021 gering is, stellen wij voor om het netto voordeel op de algemene uitkering van € 163.570 als meevaller aan te merken.

4.3 Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
De septembercirculaire brengt wijziging in de ramingen van de algemene uitkering 2020 i.v.m. compensatie voor Corona. De hogere algemene uitkering wordt gebruikt om de uitgavenbudgetten waarvoor de extra middelen worden ontvangen van in totaal € 533.577 eveneens te verhogen. Die extra middelen worden hierna gespecificeerd. Voor de inhoudelijk toelichting verwijzen wij naar de septembercirculaire 2020. Na aftrek van deze extra middelen voor taakmutaties resp. compensatie voor Corana resteert een nadeel van € 18.745. Dit nadeel is een saldo van de herberekening over 2019 en 2020 voor een totaalbedrag van € 110.990 nadelig (die wordt verrekend met het voordeel uit de meicirculaire, zie hiervoor bij 4.2) en de vervallen opschalingskorting van € 92.245 die ter compensatie voor corona is ontvangen en als algemeen dekkingsmiddel 2020 wordt ingezet.

De specificatie van de extra middelen als volgt:

 • € 4.361 Waterschapsverkiezingen
 • € 17.628 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
 • € 11.139 Voorschoolse voorziening peuters
 • € 43.370 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg (compensatie corona)
 • € 16.133 Inhaalzorg en meerkosten WMO (compensatie corona)
 • € 22.476 Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)
 • € 11.449 Vrijwilligersorganisaties (compensatie corona)
 • € 71.954 Toezicht en handhaving (compensatie corona)
 • € 26.861 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (compensatie corona)
 • € 40.591 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (compensatie corona)
 • € 34.775 Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief) (compensatie corona)
 • € 27.745 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (compensatie corona)
 • € 16.000 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (compensatie corona)
 • € 73.357 Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)
 • € 74.825 Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)
 • € 41.313 Participatie (IU)

4.4 Vrijval reservering extra Coronabudget
Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2019 is € 100.000 gereserveerd voor onvoorziene coronauitgaven. Op dat moment was immers nog onvoldoende helder of en zo ja voor welk bedrag extra coronagerelateerde kosten zouden optreden. Thans zien we in deze bestuursrapportage bij de verschillende programma's meldingen van nadelen als gevolg van de coronacrisis. Denk aan de extra kosten voor de verwerking van afval van € 48.700, de extra kosten voor het digitaal werken van € 20.364 en het vermoedelijke tekort dat Sportfondsen Leiderdorp van € 180.884. Ter dekking van deze nadelen valt het reserveerde Coronabudget nu vrij.

Ga naar boven