Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment. Dit saldo is het totaal van de 1e en de 2e bestuursrapportage 2020 van € 42.181 resp. € 325.299 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder wordt meegenomen bij de eerstvolgende financiële kadernota.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo
+=nadeel en - = voordeel

2020

2021

2022

2023

001

Beginstand

42.181

0

0

0

002

2ste Bestuursrapportage 2020

325.299

23.164

8.638

8.638

Saldo begroting

367.480

23.164

8.638

8.638

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2020 een tekort zien van € 367.480. Dat is voor Leiderdorpse begrippen een tamelijk hoog bedrag zelfs als we voor ogen houden dat zich jaarlijks bij de jaarrekening weer meevallers voordoen. Los van dit ervaringsgegeven merken we het volgende op. In de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen beschikbaar gekomen die voor een totaal van € 534.000 zijn gebruikt om de programmabudgetten te verhogen. Bij die mutatie hebben wij de extra middelen conform de verdeling binnen de algemene uitkering overgenomen en in de begroting van Leiderdorp 'toegewezen'. Dat neemt niet weg dat de ontvangen middelen deel uitmaken van de algemene uitkering en als zodanig door de gemeente vrij besteedbaar zijn. Daarbij maken wij nadrukkelijk de kanttekening dat deze extra budgetten uitsluitend ingezet mogen worden voor extra 'coronagerelateerde' uitgaven of verlies aan inkomsten. Omdat wij verwachten dat een deel van deze budgetten niet of niet volledig nodig is voor het betreffende begrotingsonderdeel zal het eventuele overschot ook dienen voor extra uitgaven die in deze rapportage ook gemeld worden. In de jaarrekening 2020 zal separaat over de besteding van deze middelen worden gerapporteerd.

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2020 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2020 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen of te verhogen. In het onderdeel 'investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2021 en verder zijn berekend en geven aan dat er gering resultaateffect ontstaat. De effecten m.i.v. 2022 worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2022.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we in deze rapportage de wijzigingen die bij elkaar horen meestal bij elkaar in hetzelfde programma.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma
+=nadeel en - = voordeel

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

190.339

1.038

1.038

1.038

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

114.747

-6.800

-6.800

-6.800

Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

18.176

14.400

14.400

14.400

Algemene Dekkingsmiddelen

-259.825

0

0

0

Overhead, VPB en onvoorzien

261.862

14.526

0

0

Totaal

325.299

23.164

8.638

8.638

Ga naar boven