Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord Vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Woord Vooraf

De bestuursrapportage maakt inzichtelijk hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2018 uitvoert. Liggen we op schema? Loopt alles volgens plan? Of zijn er zaken die aandacht behoeven? Met het coalitieakkoord in gedachten geeft het college steeds zo goed mogelijk weer wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. Omdat we efficiƫnt met ieders tijd willen omgaan, rapporteren we in deze rapportage over de afwijkingen. Precies zoals we dat in de financiƫle verordening 2018 hebben afgesproken. Zo ontstaat een kort en bondig inzicht in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt twee keer per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de bijbehorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een voortdurende, samenhangende dialoog mogelijk maakt, over doelen, activiteiten en geld. Bijvoorbeeld: Zijn de doelen realistisch? Dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel? Zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Personele lasten, kapitaallasten en investeringskredieten
Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma hebben we in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en opleidingen meegenomen. Want het budgetbeheer op deze budgetten gebeurt in samenhang.
De kapitaallasten berekenen we op basis van de boekwaarde per 1 januari 2018 en hebben we bij de 1e bestuursrapportage 2018 al in kaart gebracht. In deze rapportage nemen we de bijstellingen op het investeringsplan mee, op basis van de doorlichting kredieten die we voor de begroting 2019 uitvoerden.

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2018 op schema ligt.Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders