Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 3 : Bestuur en...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Bestuur en organisatie Leiderdorp

Accountant meerwerk controle 2018 en overdracht

3.1

34.000

0

0

0

Raadsonderzoek effecten fusie

3.2

40.000

-40.000

0

0

Overheveling budget via algemene reserve

3.2

-40.000

40.000

0

0

Totaal mutaties Programma 3

34.000

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

3.1 Meerwerk accountant voor de Jaarrekeningcontrole 2018 en overdracht naar nieuwe accountant.
In de 1e Bestuursrapportage 2019 is het budget voor de accountantscontrole 2018 reeds opgehoogd van (afgerond) € 55.000 naar € 70.000. Gedurende de controle heeft de accountant meerkosten gemaakt en in rekening gebracht voor:

  • Geconstateerde fouten in het kader van de controle op het gebied van Jeugd, Grondexploitaties en de voorzieningen met extra controlewerkzaamheden tot gevolg;
  • Geconstateerde fouten bij aanbestedingen met extra controlewerkzaamheden tot gevolg;
  • Extra controle- en advieswerkzaamheden als gevolg van de integriteitsschending waarover de raad op 8 augustus 2019 is geïnformeerd.

Het meerwerk bedraagt in totaal € 30.000. Daarnaast berekent de accountant € 3.300 voor de overdracht aan de onlangs nieuw benoemde accountant. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 34.000 bij te ramen.

3.2 Raadsonderzoek effecten fusie
In opdracht van het college heeft Twynstra Gudde in het voorjaar 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Leiderdorp bij voortzetting van de lichte regionale samenwerking. Aan het einde van het rapport adviseert Twynstra Gudde om als Leiderdorp eerst een strategische keuze te maken over de eigen bestuurlijke toekomst (‘stip op de horizon’). Twynstra Gudde doet dan ook de aanbeveling om zo snel mogelijk het vervolgonderzoek naar fusie uit te voeren. Op 20 mei 2019 heeft de raad tijdens het politiek debat over dit rapport unaniem een motie aangenomen - Onderzoek samenwerking in de Leidse regio - om het tweede onderzoek naar fusie al dit jaar te starten en af te ronden. In het coalitieakkoord Leiderdorp 2018 – 2022 van LPL-VVD-CDA staat over het onderzoek naar fusie het volgende (p. 11). “In 2020 bieden wij de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad naar de effecten voor Leiderdorp van een gemeentelijke herindeling.” Het coalitieakkoord gaat uit van een bedrag van € 40.000 in 2020. Maar gezien de motie van de raad moet dit bedrag naar 2019 worden verplaatst.

Ga naar boven