Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Aantrekkelijk Leiderdorp

Verlaging uitgavenbudget begraafplaats

2.1

-50.000

0

0

0

Verlaging raming baten begraafplaats

2.1

50.000

Hart van Holland overheveling naar 2020

2.2

-54.000

54.000

0

0

Overheveling HvH via algemene reserve

2.2

54.000

-54.000

0

0

Onderhoudskosten wegen

2.3

-48.000

0

0

0

Extra kosten van onderzoek bruggen

2.3

48.000

0

0

0

Bijdrage ODWH 2019

2.4

29.473

0

0

0

Verlaging budget advieskosten

2.4

-27.360

0

0

0

Afvalstromen milieustraten

2.5

35.000

0

0

0

Onttrekking uit de egalisatiereserve reiniging

2.5

-35.000

0

0

0

Waterberging

2.6

-14.500

0

0

0

Lichtmastnummering

2.7

40.000

0

0

0

Kosten Spanjaardbrug

2.8

25.000

0

0

0

Hoogmadeseweg 72 opbrengst grond en huur

2.9

-44.275

0

0

0

Storting in de egalisatiereserve reiniging

2.9

16.000

0

0

0

Opbrengst verkoop grond

2.10

-50.000

0

0

0

Baggerwerkzaamheden - voorziening IBOR

2.11

0

0

0

0

Bruggen en oevers - voorziening IBOR

2.12

0

0

0

0

Totaal mutaties Programma 2 

-25.662

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

2.1 Verlaging uitgavenbudget begraafplaats
De gemiddelde opbrengsten per jaar lopen terug. Over het algemeen is het beeld ook dat gemeentelijke begraafplaatsen worden geconfronteerd met een afnemend aantal begravingen (landelijke trend). Er vindt een aanpassing plaats van de opbrengsten begraafplaats, deze staan voor zo'n € 50.000 te hoog ingeschat. Deze aanpassing kan kosten neutraal worden gedaan door tevens de lasten van de begraafplaats met hetzelfde bedrag te verlagen.

2.2 Hart van Holland overheveling naar 2020
In de regio wordt gewerkt aan de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland. De bijdragen aan de realisatie van thema- en gebiedsuitwerkingen en aanpassing op de structuurvisie zullen later plaatsvinden dan oorspronkelijk is voorzien.

2.3 Kosten onderzoek bruggen
In 2019 hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar aanleiding van het instorten van de brug in Genua. Dit heeft geleid tot overschrijding van het budget voor bruggen - advieskosten. Dekking wordt gevonden binnen het budget wegen - dagelijks onderhoud.

2.4 Bijdrage ODWH 2019
Omgevingsdienst West Holland - Naar aanleiding van de vastgestelde begrotingswijziging 2019 is de bijdrage van Leiderdorp verhoogd naar € 504.647 een verhoging van € 29.473. Deze verhoging is deels veroorzaakt door extra asbesttoezichtstaken (255 uur) en extra taken duurzaamheid (65 uur). Dekking wordt deels gevonden in het verlagen van het budget voor advieskosten bouw- en woningtoezicht.

2.5 Afvalstromen milieustraten
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben in samenwerking met SP71 een aanbesteding gedaan voor het afvoeren van de door de overheid verplicht gestelde afvalstromen van de milieustraat. Vooraf aan deze aanbesteding was al duidelijk dat de tarieven van de huidige overeenkomsten niet meer marktconform zijn. De aanbesteding heeft uitgewezen dat de markt door de geringe capaciteit van de verwerkingsinstallaties door het verwerken van grote hoeveelheden importafval en de problematiek bij de verwerker in Amsterdam zorgen voor hoge tarieven. Voor Leiderdorp betekent dit dat de kosten met 200% zullen toenemen. Binnen de huidige beschikbare middelen voor het afvoeren van de afvalstromen milieustraat is niet voldoende ruimte om de genoemde kostenverhoging van 200% op te vangen. De kostenverhoging voor 2019 bedraagt € 35.000, met dit bedrag wordt het budget voor het afvoeren van de afvalstromen verhoogd. Dekking wordt voorzien in een onttrekking aan de Egalisatiereserve Reiniging, hetgeen in overeenstemming is met de doelstelling van deze egalisatiereserve; "Egaliseren van baten of lasten op het product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen". De hoogte van de Egalisatiereserve Reiniging (circa €4,5 miljoen) is hiertoe toereikend. Bij de al aangekondigde herziening van de tarieven afvalstoffenheffing 2022 zal deze ontwikkeling worden meegenomen. De financiële gevolgen voor 2020 en verder zijn meegenomen in de begroting 2020.

2.6 Waterberging
Voor een waterdemping bij Zijldijk 30 is gebruik gemaakt van de gemeentelijke rekening courant waterberging. Als gevolg van de betreffende waterdemping dient voor het perceel een nieuw bestemmingsplan te worden voorbereid om het bedrijf te voorzien van de juiste bestemming. Financiële consequenties (inkomsten € 22.500 en uitgaven voor advieskosten € 8.000) leiden per saldo tot een voordeel van € 14.500.

2.7 Lichtmastnummering
De netbeheerder Liander stelt met ingang van 2019 als eis dat alle lichtmasten van de openbare verlichting van een nummer zijn voorzien. Dit is voornamelijk van belang voor juiste afhandeling bij schade en vervangingen.

2.8 Kosten Spanjaardbrug
In 2019 zijn de kosten verantwoord voor een onderzoek m.b.t. verkeerstellingen Spanjaarsbrug dat in 2018 heeft plaatsgevonden. Abusievelijk is hiervoor in 2018 verzuimd een "nog te betalen post" op te nemen waardoor deze kosten in 2019 leiden tot een overschrijding van het budget voor overige verkeersmaatregelen.

2.9 Hoogmadeseweg 72 opbrengst grond en huur
De exploitatieovereenkomst betreffende verbouw en transformatie van Hoogmadeseweg 72 (voormalig politiekantoor) naar woningen resulteert in een budgetneutrale wijziging voor "werken voor derden" (€ 15.300), een opbrengst door grondverkoop (€28.275) en een bijdrage voor het plaatsen van containers (€ 16.000). De bijdrage voor het plaatsen van containers zal worden gestort in de Egalisatiereserve reiniging, zodat de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van deze containers (onderdeel van de reguliere werkzaamheden RT Reiniging) indirect gedekt zijn.

2.10 Opbrengst verkoop grond
De opbrengst door verkoop van grond (snippergroen) blijkt tot nu hoger uit te komen dan geraamd. Per september is reeds € 50.000 meer ontvangen dan begroot, daarom wordt de opbrengstraming voor grondverkopen met dit bedrag verhoogd.

2.11 Baggerwerkzaamheden - voorziening IBOR
Voor de baggerwerkzaamheden is in het geactualiseerde beheerplan Water uitgegaan van de veronderstelling dat alle werkzaamheden die gepland stonden voor de jaren 2017 tot en met 2019 gerealiseerd zouden worden conform planning. Inmiddels is deze veronderstelling achterhaald. Het bleek niet haalbaar om alle geplande baggerwerkzaamheden tijdig te realiseren, waardoor het geactualiseerde beheerplan Water 2020-2029 voor wat betreft de baggerwerkzaamheden niet meer reëel is en daarmee ook de toekomstige ramingen ten laste van de Voorziening Water achterhaald. In het najaar van 2019 wordt een waterdieptemeting gedaan, waaruit een nieuwe planning voor de baggerwerkzaamheden voor 2020 en verder volgt. Op basis van deze waterdieptemeting kan eind 2019 worden bepaald voor welk bedrag er een extra storting in de voorziening Water nodig is per 2020 om de inhaalslag te realiseren.
Voorziening IBOR:
Tijdens de actualisatie beheerplannen IBOR in 2018 is een inschatting gemaakt van het saldo dat vanuit de voorziening IBOR kon vrijvallen ten gunste van de reserve IBOR, ter dekking van kapitaallasten voortvloeiend uit de benodigde investeringen in de openbare ruimte. Deze inschatting is destijds gebaseerd op de geraamde bestedingen voor 2018 ten laste van de voorziening IBOR en verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2019. Daar waar de bestedingen in 2018 achterbleven bij de ramingen voor 2018 was bij het opmaken van de jaarrekening 2018 de verwachting dat de beschikbare saldi nodig waren voor bestedingen in 2019. Inmiddels blijkt dat niet het geval te zijn. Naar verwachting resteert eind 2019 een bedrag van ongeveer € 575.000 in de voorziening IBOR. Zoals gemeld bij de geactualiseerde beheerplannen IBOR 2020-2029 zal het saldo op de oude voorziening IBOR per eind 2019 vrijvallen ten gunste van de reserve IBOR. Voorgesteld wordt om bij het opstellen van de jaarrekening 2019 niet het gehele saldo te storten in de reserve IBOR, maar een deel te storten in de voorziening Water ten behoeve van baggerwerkzaamheden, afhankelijk van de uitkomst van de waterdieptemeting.

2.12 Bruggen en oevers - voorziening IBOR
In 2018 was een onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd voor o.a. onderhoud bruggen. Een deel van de betreffende werkzaamheden die oorspronkelijk gepland waren in 2018 zijn pas in 2019 uitgevoerd, terwijl er geen onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd was voor 2019. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 115.000, waarvoor in 2019 alsnog een onttrekking aan de voorziening IBOR geraamd dient te worden. Binnen de voorziening IBOR is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar.
Er is geconstateerd dat op meerdere plekken langs watergangen de oever is afgekalfd. Op aanschrijven van Hoogheemraadschap Rijnland dienen we dit in 2019 te herstellen. De afkalving is ontstaan op plekken waar honden regelmatig het water ingaan. Dit is niet eerder structureel voorgekomen en daardoor ook niet meegenomen in het geactualiseerde beheerplan Water. Op dit moment is nog niet bekend wat het herstellen van de oevers exact gaat kosten, er is een inschatting gemaakt van circa € 80.000 - € 110.000. Deze kosten zullen ten laste van de voorziening IBOR worden gebracht. Binnen de voorziening IBOR is nog financiële ruimte beschikbaar die hiervoor kan worden aangewend.

Ga naar boven