Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...Doelen en activiteiten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Doelen en activiteiten

2A Werken en ondernemen in het dorp

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.

De aanbesteding is stopgezet. We evalueren eerst de pilots in de laag- en hoogbouw.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

Op 14 maart 2018 stelde het algemeen bestuur van Holland Rijnland de Regionale Woonagenda (RWA 2017) vast. Vervolgens pasten we de activiteit onder 1.2 iets aan. Bij nieuwbouwprojecten eisen we voortaan tenminste 25% sociale woningbouw. Bij de bespreking van de RWA in de gemeenteraad van januari verzocht de raad eerder een uitvoeringsprogramma op te stellen dan de (beloofde) actualisatie van de Woonvisie 2013. Dit leidt tot een aanpassing van activiteit 1.5.

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.2 Bij nieuwbouwprojecten eisen we ten minste 15% sociale woningbouw.

Volgens het coalitieakkoord bestaat in de komende periode gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen uit sociale woningbouw. Het gaat om woningbouw waarover definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden vanaf juni 2018.

1.5 We actualiseren de woonvisie uit 2013.

Na discussie in de raad over de Regionale Woonagenda is besloten een uitvoeringsprogramma op te stellen in plaats de woonvisie te actualiseren.

2.1 We passen gemeentelijke accommodaties aan en maken deze efficiënter bruikbaar.

Nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de verhuiscarrousel Sterrentuin is noodzakelijk. Daarom zijn we in 2018 nog niet gestart met de renovatie van de Werf en de tijdelijke verhuizing van de huurders uit de Sterrentuin. De planning van dit project schuift minimaal een halfjaar op. We brengen de effecten hiervan in beeld en bedenken tijdelijke oplossingen.

3.4 We richten het Vlikoterrein groen in.

Er zijn sporen van asbest gevonden. Om de aanwezigheid van meer asbest uit te sluiten wordt een extra onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kiezen we de beste - economisch meest voordelige - oplossing.

2C Ruimte in het dorp

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en Fietsnota uit.

We actualiseren het huidige IVVP. Naast nieuw beleid en inpassing van LNR houden we eerdere afwegingen - vooral over wegcategorisering en inrichting - opnieuw tegen het licht.

De uitvoering van fietsprojecten uit de Fietsnota lift mee met gebiedsontwikkelingen en transformaties. Dit resulteert in afhankelijkheid en afwijkende planningen.

2.3 We actualiseren bestemmingsplannen en verordeningen.

De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen is met het oog op de nieuwe Omgevingswet afgeschaft.

2.6 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten, waaronder in ieder geval Winkelhof, Amaliaplein, ROC-locatie en Driemaster.

Voor Winkelhof ontbreken concrete plannen.

Voor het Amaliaplein doen we aanvullend verkeersonderzoek. Hierdoor loopt het plan enkele maanden vertraging op.

3.3 We planten bloembollen in de middenberm Engelendaal.

Door de kleiige en natte bodem konden we de bloembollen niet overal poten. We planten ze in 2018 alsnog als we de grond hebben bewerkt en de waterdoorlaatbaarheid beter is.

4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel (waar dit doelmatig is).

In 2018 start het project 'Kreken Noord'. We hebben het hele jaar 2018 nodig om het project Oranjewijk voor te bereiden. Het regulier onderhoud 'reinigen kolken', 'reinigen en inspectie riolering' en 'reinigen pompputten' geven we conform planning vorm.

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen.

2E Grondexploitaties

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

De grondexploitatie Driemaster stelden we begin 2018 op. In maart 2018 stelde de raad deze grondexploitatie vast. Op 31-12-2017 sloten we de grondexploitaties Vierzicht (Kavel 1 en 5 en reststrook) en Plantage af. Nu hebben we nog vier lopende grondexploitaties binnen de W4-projecten en twee grondexploitaties bij de overige ruimtelijke projecten. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de bijlage Voortgangsrapportage GIG 2018.

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.3 We bewaken de grondexploitatie nieuwbouwontwikkeling Amaliaplein.

De ontwikkeling is met ongeveer een halfjaar vertraagd. Vanuit het coalitieakkoord is ingezet op aanvullend verkeersonderzoek.

Ga naar boven