Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Meedoen in Leiderdorp

Meicirculaire 2019 reserve sociaal domein

1.1

989.961

0

0

0

Overhevelen budget voor Incluzio

1.2

-2.256.127

-2.256.127

-2.256.127

-2.256.127

Verzameld budget voor Incluzio

1.2

2.256.127

2.256.127

2.256.127

2.256.127

Participatiewet reintegratie

1.3

40.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve sociaal domein

1.3

-40.000

0

0

0

Verhuizing bibliotheek en museum

1.4

85.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve sociaal domein

1.4

-85.000

0

0

0

Totaal mutaties Programma 1

989.961

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

1.1 Meicirculaire 2019 reserve sociaal domein
In de raadsbrief van 5 juni 2019 zijn de gevolgen van de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds uiteengezet. De structurele effecten zijn inmiddels meegenomen in de begroting 2020. De wijziging van de algemene uitkering voor 2019 wordt hier aangemeld. De algemene uitkering valt € 584.000 hoger uit maar daarin is een meevaller voor het sociaal domein van € 990.000 in meegenomen. Die meevaller ontstaat onder andere door de extra uitkering van € 1 miljard voor drie jaar die het Rijk voor jeugdhulp aan de gemeenten heeft toegekend. Met dat bedrag verlagen we de voorgenomen onttrekking aan de reserve sociaal domein.

1.2 Budget voor Incluzio
I.v.m. de overgang in 2019 naar Incluzio is voor € 2,256 miljoen aan bestaand budget overgezet naar de nieuwe kostenplaats Incluzio. Dit bedrag is tot stand gekomen na een aanbestedings procedure waarbij er tal van reeds bestaande budgetten van meerdere aanbieders geheel of soms gedeeltelijk zijn overgeheveld naar Incluzio.

1.3 Participatiewet reintegratie
Per 2019 zijn de rijksmiddelen voor reintegratie van de klassieke (WWB-)doelgroep overgeheveld naar de AU. Abusievelijk is echter een te laag bedrag vanuit de AU toebedeeld aan de participatiewet re-integratie, waardoor we ten opzichte van 2018 substantieel minder middelen voor reintegratie beschikbaar hebben. Met het toevoegen van een additioneel bedrag van € 40.000 repareren we dit voor een belangrijk deel, rekening houdend met de daling van het aantal mensen met een Participatiewet-uitkering.

1.4 Verhuizing bibliotheek en museum
De gemeenteraad wordt voorgesteld om tijdens de verbouwing van de Sterrentuin in 2020 een tijdelijke bibliotheek in te richten in de Werf aan de Simon Smitweg. Deze variant heeft naar de mening van het college de voorkeur boven de zogenaamde 0-variant, waarbij er een jaar lang geen bibliotheek is in Leiderdorp.Hiervoor moet aan de Werf achterstallig onderhoud worden verricht en enkele bouwkundige aanpassingen worden gedaan, moet het pand beveiligd worden, de toegankelijkheid worden verbeterd en ICT-voorzieningen worden gerealiseerd, zodat er kan worden uitgeleend en gereserveerd.
En omdat de Sterrentuin tijdens de verbouwing geheel leeg moet zijn, worden alle boeken en het bibliotheekmeubilair uit de Sterrentuin verhuisd. Een deel hiervan gaat deel uitmaken van de tijdelijke collectie, een ander deel wordt tijdelijk in een van de inpandige loodsen in de Werf opgeslagen. Na de verbouwing gaan de boeken en het bibliotheekmeubilair terug naar de Sterrentuin. Zie raadsbesluit van 9 september 2019.

Ga naar boven