Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...Doelen en activiteiten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Doelen en activiteiten

1A Actieve en gezonde inwoners

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.2 We dringen overmatig alcoholgebruik onder (met name) ouderen en jongeren terug.

Gezien de ernst van de gezondheidrisico's van alcohol voor minderjarigen stond 2018 in het teken van het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren.

1B Zelfredzame inwoners

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

Op het gebied van Werk en Inkomen zien we twee ontwikkelingen:

  • We verwachten een daling van het aantal te huisvesten statushouders. Dit is een autonome ontwikkeling.
  • We voorzien een stijging van het aantal mensen dat gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit is een gevolg van het vastgestelde beleid.

Op dit moment zijn we bezig met het verstrekken van één opdracht voor onderdelen van welzijn en ondersteuning. In deze opdracht vragen we om de ondersteuning zoveel mogelijk via algemene voorzieningen te organiseren.

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit 

Afwijkingen

1.4. We ondersteunen statushouders.

De huisvestingstaakstelling voor de tweede helft van 2018 is lager dan in de eerste helft van 2018. Toch blijft de taakstelling relatief hoog. De huisvestingstaakstelling blijft onze aandacht vragen.

2.1 We faciliteren welzijnsvoorzieningen.

Nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het verhuiscarrousel Sterrentuin is noodzakelijk. Daarom zijn we in 2018 nog niet gestart met de renovatie van de Werf en de tijdelijke verhuizing van de huurders uit de Sterrentuin. De planning schuift minimaal een halfjaar op. We brengen de effecten hiervan in beeld en bedenken tijdelijke oplossingen.

4.3. We geven invulling aan het minimabeleid en bieden schuldhulpverlening.

Op basis van de laatste cijfers komt de stijging van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering voor minima uit op ongeveer 6,5%, ten opzichte van de 10% die we eerder verwachtten. Hoewel de precieze financiële gevolgen nog niet duidelijk zijn, houden we rekening met een evenredige toename van de gemeentelijke bijdrage.

We zijn gestart met de pilot vroegsignalering van schulden. We maakten afspraken met onder meer woningcorporaties, zorgverzekeraar en nutsbedrijven om betalingsachterstanden tijdig te melden. Na signalen legt het vroegsignaleringsteam (Stadsbank en Kwadraad) een huisbezoek af. Het team kijkt naar de oorzaak van de financiële problematiek en biedt de inwoner financiële en maatschappelijke ondersteuning.

1C Ondersteunde inwoners

Doelen

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving

SMART doel 

Afwijkingen

3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2018 positiever dan het landelijk gemiddelde.

In het eerste halfjaar van 2018 daalde het aantal bijstandsuitkeringen landelijk met 1,7% tot 427.000 (CBS, augustus 2018). In Leiderdorp was de daling 3,0% tot 352 (weekcijfers gemeente Leiden). Inmiddels daalde het aantal verder, naar 333 begin september (-8,3%).

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit 

Afwijkingen

1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente.

In 2018 stellen we het projectplan 'dementievriendelijke gemeente' op.

Ga naar boven