Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sPersonele lasten 2019

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Personele lasten 2019

Voor de 2e rapportage is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose afgezet tegen de begroting voor de relevante personele kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

  • Salarislasten
  • Inhuur derden en detachering
  • Studiekosten
  • Taakstelling op formatie

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Loonkosten prognose 2019

Totaal

%

begroot salarissen

11.642.962

100%

prognose salarissen

10.823.377

93%

ruimte/tekort salarissen

819.585

7%

­

­

­

begroot ingeleend/uitgeleend personeel

331.363

100%

prognose ingeleend/uitgeleend personeel

1.337.850

404%

ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel

-1.006.487

-304%

­

­

­

begroot studiekosten

225.955

100%

prognose studiekosten

223.094

99%

ruimte/tekort studiekosten

2.861

1%

­

­

­

taakstelling

-

-

­

­

­

totaal ruimte/tekort

-184.041

6,72%

nadelig

Salarislasten ­
De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden. In de prognose salarissen voor 2019 zijn de gevolgen van de nieuwe CAO verwerkt. Die CAO valt per saldo iets hoger uit dan waarmee wij in de begroting 2019 hebben gerekend.

Inhuur derden / detachering­
De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structule formatiebudget. Wij zien een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijker wordt om binnen de beschikbare middelen de juiste kwaliteit van nieuwe medewerkers aan te trekken. Tot op heden zijn we hierin nog geslaagd maar het kost meer tijd waardoor externe capaciteit nodig is om de werkzaamheden op te vangen. In de Leidse regio werken wij op dit moment aan het versterken van de arbeidsmarktstrategie.

In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten is dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten beoordeeld. In bovenstaande tabel is zichtbaar dat wij in 2019 meer inhuren dan er op in de salaris- en de specifieke budgetten beschikbaar is. Om die reden is onder de post overhead een nadeel op inhuur aangemeld.

Met enige regelmaat zijn in de afgelopen jaren medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2019 zijn er geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

Opleidingen­
De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Taakstelling
In de vastgestelde begroting was een taakstelling van € 27.250 voor 2019 opgenomen met een structureel bedrag van € 35.175 voor Burgerzaken in verband met de vermindering van het aantal reisdocumenten. De taakstelling is ingevuld door een formatiereductie met ingang van 1 april 2019. In deze Bestuursrapportage wordt een taakstelling van € 92.103 (structureel € 184.206) op de formatie van team informatiemanagement opgevoerd in verband met de overgang van medewerkers in het kader van VRIS-groep 1. Die taakstelling is ingevuld door een formatiereductie met ingang van 1 juli 2019. Er zijn geen openstaande taakstellingen op formatie meer.

Samenvatting­
Het totaal van de personele lasten- en baten laat een gering voordeel ten opzichte van de begroting zien. In de wetenschap dat de effecten van de nieuwe CAO nog niet zijn verwerkt melden we op dit punt dan ook geen voor- of nadeel.

Ga naar boven