Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sKapitaallasten en investeringskredieten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Kapitaallasten en investeringskredieten

Kapitaallasten
Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. Inmiddels is gebleken dat de doorberekende rente van 0,75% niet in overeenstemming is met de BBV-regels. Deze rente zal worden bijgesteld naar 0,50%. Voor de begroting 2020 is die bijstelling op grond van de regelgeving niet nodig. De herberekening van de kapitaallasten 2019 en de verwerking in de exploitatie moet nog plaatsvinden. Dit betekent dat de lasten op de programma's afnemen en de baten op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen met eenzelfde bedrag dalen. Hoewel het een budgetneutrale begrotingswijziging betreft zal voor deze exercitie in de decemberwijziging wel een aanpassing van de begroting worden meegenomen teneinde begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

Investeringskredieten
De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage weer kritisch doorgelopen. Een aantal bijstellingen op eerder beschikbaar gestelde kredieten volgen overigens uit het proces samenstelling begroting 2020. Het bij- of aframen laten we hier expliciet besluiten aangezien het beschikbaar stellen van investeringskredieten een bevoegdheid van de raad is. Deze mutaties hebben per saldo een klein effect op de kapitaallasten m.i.v. 2020 van ca. € 4.000 voordelig. Dat effect betrekken we bij de volgende doorrekening van de kapitaallasten.

Omschrijving

Krediet

Toelichting

Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen

€ 15.000

We gaan de gaten tussen de boogwoningen dichten. Daarvoor was in de 1e bestuursrapportage 2019 krediet van €40.000 opgenomen. De kosten vallen als gevolg van technische aanpassingen hoger uit.

Heemtuinbrug

€ 23.000

Na een schademelding van een verzakking van de Heemtuinbrug is uit inspectie gebleken dat het niet meer kon worden hersteld. De Heemtuinbrug is daarom per direct afgesloten.Het gaat om de hoofdingang tot de Heemtuin, het advies is om de brug te vervangen. Er wordt een investeringskrediet aangevraagd voor € 23.000.

Houtkampbrug (H026)

€ 29.000,00

In de loop van 2019 is gebleken dat voor een aantal vervangingen van houten bruggen het investeringsbedrag te laag is. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de bruggen met ingang van 2019 aan nieuwe eisen moeten voldoen (heeft te maken met de stabiliteit), hetgeen in de oude ramingen nog niet was meegenomen. Daarom is het noodzakelijk om de investeringskredieten voor de bruggen in de lopende aanbesteding te verhogen.

Houtkampbrug (H001)

€ 7.000,00

Houtkampbrug (H004)

€ 7.000,00

Fluitenkruidzoombrug (H036)

€ 6.000,00

Grotiuslaanbrug (H046)

€ 2.000,00

Windmolenbrug (H052)

€ 7.000,00

Leyslootbrug (H056)

€ 2.000,00

Tollenaarssingelbrug (H064)

€ 10.000,00

Godfried Bomansbrug - beton

€ 93.000,00

In het meerjareninvesteringsplan is voor vervanging van de Godfried Bomansbrug een krediet beschikbaar van circa € 50.555 voor een houten brug (afschijvingstermijn 35 jaar). Vanuit de ervaring is gebleken dat de huidige houten brug veelvuldig wordt gebruikt door onderhoudsvoertuigen met verschillende gewichtsklassen. Hierdoor is het noodzakelijk om de huidige houten brug te vervangen voor een betonnen brug (afschrijvingstermijn 50 jaar). De investering wordt hierdoor € 42.445 hoger.

Godfried Bomansbrug (hout)

-€ 50.555,00

Kunstwerken betonnen bruggen

-€ 376.534,00

Een aantal IBOR kredieten kunnen verlaagd worden als gevolg van de geactualiseerde beheerplannen. De financiële consequenties zijn al verwerkt in de begroting 2020.

IBOR wegen

-€ 605.757,00

IBOR Openbare Verlichting

-€ 447.500,00

Verv.openb.verl.Vijverhofbrug

-€ 50.000,00

Reiniging milieucorners

-€ 54.000,00

Binnen de beschikbare investeringskredieten voor Reiniging zijn een aantal kredieten die niet zullen worden ingezet voor afzonderlijke investeringen, maar worden meegenomen op het moment dat geïnvesteerd wordt in GFT zuilen en ondergrondse containers. Voor 2019 zijn er geen financiële gevolgen. Voor 2020 en verder zijn de mutaties op de kapitaallasten reeds verwerkt in de begroting 2020.

Reiniging - opstelpl huisvuilcontainers

-€ 26.500,00

Minicontainers GFT incl. zuil hoogbouw

€ 100.215,00

Ondergr.cont.afvalverzameling hoogbouw

€ 54.000,00

Ondergr.cont.afvalinzameling laagbouw

€ 26.500,00

Reiniging, mini/wijkcontainers

-€ 100.215,00

Aanpassingen hekwerk achter garages

€ 15.000,00

De hekwerken aan de zijde van de garages dienen te worden aangepast. Het grote hekwerk zal op afstand bedienbaar worden en het kleine loophek willen we voorzien van een toegangscontrole (zoals bij de fietsingang). Op deze manier willen bezoek van ongenode gasten tegen gaan en het voor onze medewerkers makkelijker maken. Samen met de kosten voor het aanleggen van de bekabeling zullen de kosten ongeveer € 15.000, - bedragen, waarvoor we een krediet aanvragen.

Totaal beschikbaar te stellen kredieten

€ 396.715,00

Totaal af te voeren kredieten

-€ 1.711.061,00

Ga naar boven