Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2018 naar de inzichten van dit moment. Het saldo bestaat uit:

  • het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2017 (€ 64.000 nadelig);
  • het totaal van de resultaten van de 1ste bestuursrapportage 2018 (€ 179.447 voordelig);
  • het resultaat van de 2de bestuursrapportage 2018, die is voor het jaar 2018 € 110.407 nadelig.

Zo blijft een begrotingssaldo van € 5.040 voordelig over.

Voor de jaren 2019 en verder is het begrotingssaldo nadelig. Bij de decemberwijziging gaan we na of we voor dat structurele nadeel dekking kunnen aangeven. In de begroting 2019 hebben we dit nadeel niet meegenomen.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo

2018

2019

2020

2021

1

Stand voor de 2de bestuursrapportage 2018

-115.447

0

0

0

2

2de bestuursrapportage 2018

110.407

26.200

66.318

35.095

Saldo begroting 2018-2021

-5.040

26.200

66.318

35.095

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2018 staat het investeringsplan 2018-2021, de kredieten stelden we voor het jaar 2018 beschikbaar. Voor de begroting 2019 liepen we alle eerder beschikbaar gestelde kredieten nog eens kritisch door. De resultaten van die doorlichting komen terug in het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten'. Daar stellen we voor aanvullend kredieten beschikbaar te stellen en een aantal kredieten te verlagen of in te trekken. Bij de raming van de kapitaallasten in de begroting 2019 hebben we al rekening gehouden met deze wijzigingen of de kapitaallasten worden binnen de exploitatie gedekt.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkelingen per programma bevat enkele mutaties die 'programma-overstijgend' zijn, maar per saldo neutraal uitwerken. Naast een aantal voor- en nadelen van € 50.000 of lager die tegen elkaar wegvallen, bepaalt vooral een nadeel op damwand langs de Boogwoningen Zijlstroom de uitkomst van deze rapportage. Het nadeel op de damwand bedraagt twee keer € 50.000, voor onderzoek en bouwkundige voorzieningen (zie programma 2C).

Mutatie per programma

2018

2019

2020

2021

1A Actieve en gezonde inwoners

0

-32.902

0

-31.170

1B Zelfredzame inwoners

-58.896

6.840

6.840

6.840

1C Ondersteunde inwoners

82.708

91.062

91.062

91.062

Mutaties reserves programma 1

335.000

0

0

0

Totaal Meedoen in Leiderdorp

358.812

65.000

97.902

66.732

2A Werken en ondernemen in het dorp

0

0

0

0

2B Wonen en recreëren in het dorp

45.000

0

0

0

2C Ruimte in het dorp

-465.700

83.050

7.998

7.945

2D Dienstverlening in het dorp

0

0

0

0

2E Grondexploitaties

142.740

0

0

0

Mutaties reserves programma 2

245.500

0

0

0

Totaal Aantrekkelijk Leiderdorp

-32.460

83.050

7.998

7.945

3A Bestuur

30.000

0

0

0

3B Bedrijfsvoering

150.000

0

0

0

3C Regiozaken

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 3

0

0

0

0

Totaal Bestuur en organisatie Leiderdorp

180.000

0

0

0

A Lokale heffingen

25.440

0

0

0

B Algemene uitkering

-364.562

0

0

0

C Dividend

-7.475

-46.850

-46.850

-46.850

D Saldo Financiering

-50.000

0

0

0

E Overig

0

0

0

0

Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

-51.348

-75.000

0

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-447.945

-121.850

-46.850

-46.850

A Overhead

65.000

13.000

20.268

20.268

B Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

C Onvoorzien

0

0

0

0

Mutaties reserves Overhead, VPB en Onvoorzien

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

Totaal Overhead, VPB en onvoorzien

52.000

0

7.268

7.268

Totaal mutaties exploitatie

110.407

26.200

66.318

35.095

Ga naar boven